Lleó – Barcelona – Madrid, 10 de maig de 2022 |

El CDTI concedeix a ROR OL finançament per DROP, el seu projecte de transformació digital.

El CDTI, Centre de Desenvolupament Tecnlològic Industrial, ha atorgat com a ProjecteI+D (Investigació i desenvolupament) a DROP, el projecte de transformació digital i digital twin de ROR Operador Logístico.

Digital ROR Operative Platform (DROP) és un projecte que investigarà varies tecnlologies per generar un Digital Twin integrant el Control Tower System de ROR OL que permetrà, mitjançant simulacions, predir i avançar-se al que pugui succeir utilitzant eines com el GIS i intengrant la actual monitorització absoluta de la flota. També, el projecte brindarà informació a temps real de la geolocalització, nivell de combustible i un informe detallat de la situació de la expedició que farà a ROR OL guanyar agilitat i eficiència, reduint imprevistos i avançant en l’exelencia del servei. El Digital Twin aportarà eficàcia i eficiència per guanyar productivitat i agilitat a la presa de decisions tant a nivell estratègic, com tàctic i operatiu. A aquesta última etapa es centrarà en poder dotar a les persones de la companyia d’eines digitals per al seu us i abast diari, així com aplicar intel·ligència de negoci i intel·ligència al servei del client per mantenir i augmentar la qualitat cap aquest i permetre el creixement futur de la empresa i les bases d’aquesta a un món digitalitzat de cara 2030.

El projecte PID CDTI contempla els sub-projectes i aplicatius més innovadors del projecte Digital ROR Operative Platform, com el ITS/ITS-Driver, Intelligent Transport System, i CSI, Intelligent Customer Service. A aquest projecte de finançament per part del Ministeri i vinculat a fons europeus, s’han atorgat més de 600.000€, el 100% del projecte sol·licitat. Un gran assoliment per a ROR Operador Logístico, que ajudarà al finançament del projecte amb fons propis, com estava previst inicialment.

Aquest assoliment posiciona també a la companyia com a empresa referent en innovació dins del nostre sector, sent pioners en la implementació d’un projecte d’aquesta tipologia. Al mateix temps, s’alinea cap a al estratègia que està adoptant la companyia treballant amb el CDTI per la obtenció del segell PYME Innovadora.

ROR Operador Logístico segueix creixent mantenint les seves tres claus estratègiques, la digitalització, sostenibilitat i el canvi cultural. Claus que conflueixen en el Projecte DROP, sent aquest part del seu pla, buscant l’excel·lència de les persones de la organització i avançant-se sempre a les necessitats del client.