AVÍS LEGAL SOBRE L’ACCÉS A LES PÀGINES WEB DE ROR OPERADOR LOGÍSTICO

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual dóna compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest.

La present pàgina ha sigut dissenyada per ROR Operador Logístico S.L. amb CIF B-24485807, seu a c/Las Granjas s/n – 24391 Ribaseca (León), i el telèfon de contacte 987280300, per a oferir informació sobre els seus serveis de logística i transport. A més a més es pot incorporar l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents de ROR OL, com aquelles que esdevenen accessibles a través d’enllaços i connexions existents.

ROR OL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la present política a la seva discreció.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observació i compliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol classe d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris les obligacions mencionades, entenent com suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

ACCÉS I ÚS

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d’accés a aquesta web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol classe d’actuació en perjudici de ROR OL o tercers.

L’ús de la present pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats queda terminalment prohibit i desencadenarà les accions judicials que procedeixin.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina rorlogistico.com, els seus codis font, disseny d’estructures de navegació, bases de dades i diferents elements continguts en aquesta son titularitat de ROR OL, a qui correspon l’exercici exclusiu de tots els drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’acord amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

ROR OL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i en específic, dels relatius al nom comercial “ROR OPERADOR LOGÍSTICO”.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, ROR OL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual. La seva menció o aparició a la web no implica l’existència de drets o responsabilitat de ROR OL sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de ROR OL, a no ser que es manifesti de forma expressa.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Conforme amb l’establert al Reglament UE 2016/679 i la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals, les dades facilitades per l’usuari podran quedar incorporades en fitxer automatitzats, els quals seran tractats exclusivament per la finalitat descrita, segons s’especifiqui en cada formulari.

En el cas particular del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, es tractaran únicament les dades facilitades per contactar amb l’interessat i no seran cedits a tercers. Tampoc s’enviarà publicitat si l’usuari no ho sol·licita expressament.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. Com responsable del fitxer, ROR OL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i prendrà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat en compliment de l’establert al Reglament UE 2016/679 i a la llei orgànica 3/2018, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal al respecte, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu postal a les direccions postals indicades a la part superior, o mitjançant un correu electrònic a la direcció rgpd@ror-sl.com (adjuntant una còpia escanejada del D.N.I. passaport o altre document identificatiu reconegut legalment) També podrà entregar la seva sol·licitud personalment a les nostres oficines, sempre que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

L’origen de les dades serà el mateix interessat, i la legitimació per al tractament d’aquestes serà el consentiment de l’interessat mitjançant el marcat de la casella d’acceptació de la present política de privacitat.

D’aquesta manera, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ROR OL no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin sigut autoritzades o sol·licitades per als usuaris.

 

 

 

CONTINGUTS

Els continguts facilitats en aquesta web han sigut elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de ROR OL, com d’altres fonts externes.

ROR OL no es responsabilitza de cap dany o perjudici de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’ús de la informació continguda en aquest lloc web.

ROR OL no garanteix que la informació continguda en aquest lloc web sigui totalment exacta, ni que hagi sigut verificada, ni que sigui completa ni actualitzada, i no accepta cap responsabilitat sobre la completa fiabilitat, utilitat, veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat i/o pertinença de les dades o informacions recollides en els continguts d’aquest lloc web, ni tampoc es responsabilitza per la defraudació de la confiança que qualsevol persona pugui dipositar en la dita informació.

 

Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, ROR OL recomana a l’usuari contrastar la informació rebuda amb altres fonts que consideri oportunes.

Es facilita a través d’aquesta web la informació sobre els serveis dirigits a coneixement públic que en tot cas se suportaran a les condicions expressament detallades en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, les quals se suportaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

Aquesta pàgina web no inclou publicitat de tercers i per consegüent no rep cap benefici econòmic pel concepte.

 

POLÍTICA DE «COOKIES»

Aquest lloc web utilitza únicament ‘cookies’ tècniques, les quals tenen com a finalitat garantir el funcionament ininterromput de les pàgines web.

ROR OL no accedeix en cap moment a la informació que pugui emmagatzemar la ‘cookie’ i és eliminada automàticament al sortir de les nostres pàgines.

Sobre la legislació actual, aquest tipus de ‘cookie’ no requereix el consentiment de l’usuari.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

ROR OL no es fa responsable en cap concepte de cap mena de dany directe o indirecte que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, o a qualsevol altre, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

ROR OL, tot i les mesures de seguretat adoptades, adverteix que el lloc web no és inexpugnable, per tant no pot controlar ni garantir l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software o hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers.

SERVEI

ROR OL reserva el seu dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra classe, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta.

 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS

Els enllaços en aquesta àrea permetran deixar el lloc rorlogistico.com. Els llocs enllaçats no estan controlats per ROR OL i l’empresa no es fa responsables de cap dels continguts de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs. ROR OL no es fa responsable d’actes de «webcasting» o de qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. ROR OL només està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per part de ROR OL.

ROR OL informa que la funció dels «links» o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests «links» no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destí, i per tant, ROR OL no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

 

ENLLAÇOS DESDE PÀGINES DE TERCERS

Aquelles persones que vulguin establir un enllaç des de la seva pàgina web fins aquest lloc web hauran de complir les condicions següents:

 

  • L’enllaç únicament permetrà accés a les pàgines web d’aquest lloc, però no podrà reproduir-les de cap forma.
  • L’enllaç es farà únicament amb la pàgina d’inici d’aquest lloc web. No es crearà un navegador ni un marc de navegació sobre les pàgines web d’aquest lloc web
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web d’aquest lloc web, i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ROR OL ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la que s’estableix l’enllaç.
  • Excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix enllaç, la pàgina web a la que s’estableixi l’enllaç no tindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ROR OL
  • La pàgina web a la que s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral y bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers

 

L’establiment del enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ROR OL y el propietari de la pàgina web en la que s’estableix, ni la acceptació i aprovació per part de ROR OL dels seus continguts i serveis.

 

GENERALS

L’accés a la pàgina web rorlogistico.com implica l’acceptació de totes i cada una de les condicions expressades anteriorment.

Si alguna de les disposicions d’aquestes condicions generals d’ús d’aquest lloc web fos declarada il·legal, nul·la o per qualsevol motiu no aplicable, la disposició mencionada serà considerada independent a la resta, i no afectarà a la validesa y a la obligatorietat de totes les altres disposicions.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut d’aquest lloc web pertanyen a ROR OL o a tercers, que l’hi hagin cedit una llicencia. Tot i això, s’autoritza a qualsevol persona a obtenir un còpia privada del contingut d’aquest lloc web, sota les següents condicions:

  • El material copiat ha d’usar-se amb fins no comercials.

 

  • Les copies han de reproduir i respectar tots el avisos referents a drets de propietat intel·lectual continguts en el material original.

 

  • Els productes, tecnologies o processos descrits en aquest lloc web poder estar subjectes a altres drets de propietat intel·lectual de ROR OL o de tercers. No s’atorga cap llicencia respecte d’aquests altres drets de propietat intel·lectual.

 

  • Les imatges reproduïdes en aquest lloc web estan protegides per el dret d’autor, i no poden ser reproduïdes o apropiades de cap manera sense una autorització per escrit del titular, o els titulars dels drets.

 

 

Per tota qüestió litigiosa o que inclogui a la pàgina web www.rorlogistico.com serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots el conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, exclusivament els jutjats i tribunals espanyols de la ciutat de León.